OK
Honlapunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Compass Studio Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Frissítés dátuma: 2018-04-30

 

 

A Compass Studio Kft. (H-2030 Érd, Iparos u. 85., a továbbiakban: adatkezelő, Compass) számára kiemelt fontosságú cél a látogatói, partnerei és ügyfelei által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az információk önrendelkezési jogának biztosítása. A Compass elkötelezi magát a partnerei személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó - így különösen az alábbi - hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget tesz:

 

-  1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

-  2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

-  2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

-  1959. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

-  az Europai Parlament és Tanács 2016. évi 679-es rendelete (GDPR - általános adatvédelmi rendelet)

 

 

Alapfogalmak meghatározása

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

 

A személyes adatok különböző forrásai, az adatkezelésük célja, jogcíme, időtartama

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

-  ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

-  azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli

 

A Compass szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

 

 

1.      A www.compass.co.hu oldal regisztrációt megtevő felhasználóinak adatai

 

Az adatkezelő illetve weboldala nem rögzít semmilyen adatot látogatókról, a látogatásnak kezdő és befejező időpontjáról, vagy a felhasználó számítógépének böngésző és az operációs rendszerének adatairól, valamint a felhasználó IP címéről. Az adatkezelő nem alkalmaz a honlap látogatása során vagy azt követően a látogató számítógépén maradó, vagy harmadik fél által elhelyezett cookie-kat, webpoloskákat vagy más, a látogatóink szokásait követő eszközöket, megoldásokat.

 

Az adatkezelő kizárólag az önkéntes alapon beregisztráló ügyfelek, és látogatók személyes adatait kezeli az alábbiak szerint:

 

A.      Az adatkezelés célja: a regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik (a felhasználók részére elérhető szolgáltatások, pl. letöltések, referenciák kérése) azonosításához.

B.      Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre a www.compass.co.hu honlapon regisztráló látogatók vagy ügyfelek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja az adatlap kitöltését és az adatkezelési rendelkezések elfogadását is.

C.      A kezelt adatok köre: a regisztráció során kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat: Név, Cégnév, Telefonszám, E-mail cím, Jelszó, Felhasználói azonosító

D.     Az adatkezelés időtartama: az adatok mindaddig megmaradnak, amíg azt a felhasználója írásban nem kéri, hogy törlésre kerüljön. Az adatkezelés megszűnik a weboldal megszűnésével, ekkor a személyes adatok adatmegsemmisítéssel törlésre kerülnek.

 

A www.compass.co.hu oldalon hivatkozások mutatnak az adatkezelő más weboldalaira, illetve a partnerek weboldalaira. A hivatkozásokra való kattintásokról adatkezelő nem gyűjt semmilyen információt. Felhívja azonban látogatói figyelmét, hogy partnercégei saját adatkezeléssel rendelkeznek, így az oldalukra történő átlépéskor ezeket ajánlott megtekinteni.

 

  

2.     Ügyféladatbázis

 

A.      Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, ajánlattétel, szerződéskötés, szerződések nyomon követése, kapcsolatfelvétel, közvetlen üzletszerzési (dm) célú megkeresés.

B.      Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása illetve a dm hozzájárulások tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. paragrafusa, illetve a 2018. évi GDPR rendelet.

C.      A kezelt adatok köre: a Név/Cégnév, E-mail cím, Székhely/Lakcím, Kapcsolattartó neve, E-mail címe és Telefonszáma, illetve a mindenkori szolgáltatás teljesítéséhez és kapcsolattartáshoz és egyéb információcseréhez szükséges adatok.

D.     Az adatkezelés időtartama: az adatok mindaddig megmaradnak, amíg a szerződéses jogviszony fennáll majd azt követően 2 év múlva adatmegsemmisítéssel végleg törlésre kerülnek. A létre nem jött szerződések esetében az ajánlat elküldésétől számított 2 év.

 

 

3.      Telefonos support

 

A.      Az adatkezelés célja: az ügyfél-kommunikációk kezelése, szolgáltatások technikai támogatása, segítségnyújtás.

B.      Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

C.      A kezelt adatok körea beszélgetés során megadott személyes adatok.

D.     Az adatkezelés időtartama: az adatok mindaddig megmaradnak, amíg a szerződéses jogviszony fennáll majd azt követően 2 év múlva adatmegsemmisítéssel végleg törlésre kerülnek.

 

 

4.      E-mailes support

 

A.      Az adatkezelés célja: az ügyfél-kommunikációk kezelése, szolgáltatások technikai támogatása, segítségnyújtás.

B.      Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

C.      A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és e-mail címe, valamint az e-mailben megadott egyéb személyes adatok.

D.     Az adatkezelés időtartama: az adatok mindaddig megmaradnak, amíg a szerződéses jogviszony fennáll majd azt követően 2 év múlva adatmegsemmisítéssel végleg törlésre kerülnek.

 

 

5.      Elektronikus hírlevél

 

A.      Az adatkezelés célja: az ügyfelek tájékoztatása az általuk használt megoldások, szolgáltatások fejlesztéséről, törvényi és jogszabályi változásokról, akciókról, céghírekről

B.      Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása.

C.      A kezelt adatok köre: az ügyfél neve és e-mail címe.

D.     Az adatkezelés időtartama: az adatok mindaddig megmaradnak, amíg a szerződéses jogviszony fennáll majd azt követően 2 év múlva adatmegsemmisítéssel végleg törlésre kerülnek.

 

 

Egyéb adatkezelések

 

Jelen nyilatkozatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat rögzítését megelőzően nyújtunk tájékoztatást, és csak a beleegyezést követően rögzítjük. Nem szerződéses megkereséseket kizárólag nyilvános adatok alapján végzünk.

 

 

Személyes adatok megosztása

 

Az ügyfeleink, látogatóink személyes adatait nem osztjuk meg és nem tesszük közzé semmilyen módon. Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve melyre a törvény kötelezi.

 

 

Adatfeldolgozás

 

Az adatkezelő az adatok kezeléséhez külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 


Adatbiztonság

 

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfelek, partnerek, látogatók, érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az elektronikusan tárolt adatok minden esetben megfelelő autentikációval férhetők hozzá, a papír alapú dokumentumok pedig fizikailag védett helyen kerülnek tárolásra.

 

 

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

 

A nyilatkozat tetején fel van tüntetve a legutóbbi frissítés dátuma. Javasoljuk, hogy oldalaink meglátogatásakor nézzen be az Adatvédelmi nyilatkozat oldalra is, így minden változásról értesülhet.

 

Amennyiben olyan kérdése lenne, amely jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján nem egyértelmű, akkor kérjük, írja meg nekünk - info@compass.co.hu - és megválaszoljuk kérdését.

 

Cookie (számítógépes süti) kezelési nyilatkozat

 

A Compass Studio Kft weboldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatfájlok, melyek segítségével jobban megismerhetjük azt, hogy miként használja a weboldalt vagy eltárolhatjuk például, hogy milyen nyelven szeretné megjeleníteni a weboldalunkat. Ezeket a kisméretű szöveges fájlokat számítógépén vagy mobileszközén tároljuk, azok nem töltődnek fel semmilyen szerverre. A cookie-k segítségével javíthatjuk a böngészés élményét. A cookie használat és ezen kezelési nyilatkozat elfogadásához kattintson az Elfogadom gombra, mely a felugró ablakban jelenik meg a böngészőben az oldal első betöltésekor.

A cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat, vagy személyes azonosításra alkalmas adatokat.

A cookie-k hagyományos szövegfájlok, a legtöbb szövegszerkesztő programmal megtekinthetők (Note, Notepad, Write, Word, stb.) A cookie-kra kattintva megnyithatja és megtekintheti tartalmukat.

 

Amennyiben nem szeretné Elfogadni a cookie-k használatát, a weboldal nem töltődik be, Ön továbbnavigálhat más oldalra.

 

Az alábbi cookie kategóriákat használjuk:


 Feltétlenül szükséges cookie-k

Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a webhelyen történő böngészéshez és a szolgáltatások használatához. A cookie-k nélkül egyes szolgáltatások nem használhatók.


Teljesítménnyel kapcsolatos cookie-k

A cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat, vagy személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Funkcionális cookie-k

A weboldal ezeknek a cookie-knak a segítségével jegyzik meg az Ön által a böngészés során megadott beállításokat, például a nyelvi beállításokat. A cookie-k által gyűjtött adatok nem alkalmasak személyes azonosításra, és nem követik nyomon a weboldalon kívüli böngészést.


 

Az általunk használt cookie-k az alábbiak:

 


Cookie neve                           Leírás                                                                  Lejárati idő


app_lang                              A nyelvi beállítást tárolja                                                        1 év

eu_cookie_law_accepted    A cookie elfogadást vagy tiltást tárolja                                       1 év 

csrftoken                              Üzenetküldéskor egy további biztonságot jelentő kulcsot hoz létre   1 hónap


 

 

Amennyiben bármi kérdése lenne a fentiek kapcsán kérjük, írjon nekünk: info@compass.co.hu

 

 

 

Jogorvoslat

 

Az ügyfelek, érdeklődők, látogatók (tájékoztatást igénylő), akik személyes adatot adtak meg az adatkezelő részére üzleti kapcsolatuk során, tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az adatkezelő a tájékoztatást 30 napon belül megteszi az igénylő felé. A tájékoztatás térítésmentesen történik abban az esetben, ha egyazon naptári éven belül az adott adatkezelési területre az igénylő nem kért még tájékoztatást az adatkezelőtől. Más esetben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, melyet a tájékoztatás megküldése előtt közöl az igénylővel.

 

Az igénylő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-         a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogainak érvényesítéséhez szükséges (ez alól  kivétel az adatkezelést törvény által elrendelt adatkezelési kötelezettség)

-         a személyes adat felhasználása, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

-         a tiltakozás jogának gyakorlását vonatkozó törvény lehetővé teszi

 

Az adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és ennek eredményéről írásban tájékoztatja az igénylőt. Abban az esetben, ha a tiltakozás jogos, akkor az adatkezelő az adatkezelést megszűnteti.

 


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni, illetve 2012. január 1.-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

Adatvédelmi Biztos Hivatala

1051 Budapest, Nádor u. 22.

(1) 475-7186, (1) 475-7100

adatved@obh.hu

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

www.naih.hu

 

 

Adatkezelő adatai

 

Compass Studio Kft.

2030 Érd, Iparos u. 85.

(20) 775-6100

www.compass.co.hu

info@compass.co.hu

Adószám: 12746015-2-13